معماری سازمانی

تا “سازمان الکترونیک” فقط یک “معماری سازمانی” فاصله است

با توجه به اهمیت روزافزون دولت الکترونیک و به تبع آن سازمان الکترونیک و همچنین با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی، بدون نقشه راه توسعه، هر گونه اقدامی در راستای توسعه فناوری اطلاعات، سازمان را در معرض ریسک هایی جبران ناپذیر و هزینه بر قرار خواهد داد. بنابرین معماری سازمانی با تدوین یک برنامه عملیاتی و زمان بندی شده توسعه برای سازمان، مناسب ترین، کم هزینه ترین و موثرین پروژه ها را به منظور حرکت سازمان از وضع موجود به وضع مطلوب در تمامی لایه های سازمانی طراحی خواهد کرد.

خدمات ما

تدوین معماری سازمانی

تدوین معماری سازمان بر طبق فرایند زیر:

 1. آماده سازی و برگزاری دوره ها و سمیارهای آموزشی
 2. بلوغ سنجی معماری سازمانی
 3. سفارشی سازی متدولوژی معماری سازمانی
 4. شناخت وضع موجود در تمامی لایه ها
 5. تحلیل وضع موجود
 6. تدوین معماری مطلوب در تمامی لایه ها
 7. تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب
 8. تدوین برنامه گذار

راهبری پروژه های معماری سازمانی

در این حوزه خدمات زیر ارائه میشود:

 • نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های معماری سازمانی
 • ارزیابی طرح ها و پروژه های معماری سازمانی
 • انجام فاز آماده سازی سازمان به منظور شروع پروژه معماری سازمانی
 • ارزیابی بلوغ سرویس گرایی سازمان

مدیریت سیستم های کاربردی

در این حوزه خدمات زیر ارائه میشود:

 • مستندسازی سیستم های کاربردی(تهیه شناسنامه سیستم های کاربردی)
 • تدوین معماری موجود/مطلوب سیستم های کاربردی
 • بهبود سیستم های کاربردی موجود سازمان
 • تحلیل و طراحی نرم افزار با دید 4 + 1(4+1 Views)

مدیریت اطلاعات

در این حوزه خدمات زیر ارائه میشود:

 • مستندسازی مولفه های داده(موجودیت های اطلاعاتی) سازمان
 • تدوین معماری موجود/مطلوب اطلاعات سازمان
 • استانداردسازی و بهبود اطلاعات سازمان(مولفه های داده، فرم ها، موجودیت ها و غیره)
 • مستندسازی بانک های اطلاعاتی

مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات

در این حوزه خدمات زیر ارائه میشود:

 • مستند سازی زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان(تهیه شناسنامه زیرساخت فناوری)
 • تدوین معماری موجود/مطلوب زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان
 • طراحی شبکه داخلی
 • طراحی انبار داده سازمان
 • استانداردسازی سرویس های زیرساختی سازمان

مدیریت فرایندهای کسب و کار

در این حوزه خدمات زیر ارائه میشود:

 • مستندسازی فرایندهای سازمان(تهیه شناسنامه استاندارد فرایندهای سازمان)
 • تدوین معماری موجود/مطلوب فرایندهای سازمان
 • استانداردسازی و بهبود فرایندهای سازمان
 • بازمهندسی و بازطراحی فرایندهای کسب و کار(BPR)

مشتریان

برخی از مهمترین مشتریان