برگزاری دوره های آموزشی

یکی از مهمترین خدمات شرکت پارسا برگزاری دوره های آموزشی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات، معماری سازمانی، تحول دیجیتال و غیره است.

مهمترین دوره های تخصصی شرکت شامل:

  • سمینار معماری سازمانی سرویس گرا ویژه مدیران ارشد
  • سمینار تحول دیجیتال ویژه مدیران ارشد
  • سمینار معماری کسب و کار ویژه مدیران ارشد
  • سمینار تحول اداری ویژه مدیران ارشد
  • کارگاه معماری سازمانی سرویس گرا ویژه پرسنل سازمان ها و شرکت ها
  • کارگاه طرح تحول دیجیتال ویژه پرسنل سازمان ها و شرکت ها
  • کارگاه معماری فرایند و خدمت ویژه پرسنل سازمان ها و شرکت ها
  • کارگاه معماری نرم افزار ویژه پرسنل سازمان ها و شرکت ها
  • کارگاه معماری زیرساخت فناوری ویژه پرسنل سازمان ها و شرکت ها