لایه سیستم های کاربردی

اين لايه تبيين فعاليت‌هايي را بر عهده دارد كه كار دريافت، تغيير و مديريت اطلاعات حرفه را براي حمايت از عمليات و مأموریت تعيين، تعريف، سازمان‌دهی مي‏‌كنند. همچنين اين لايه وابستگي منطقي و ارتباط بين فعاليت‌هاي حرفه را توصيف مي‏‌نمايد. در واقع، در اين زير معماري مجموعه‌‏اي از برنامه‏‌هاي كاربردي كه در حیطه كارهاي اجرايي مورد نياز و در زير معماري حرفه تعيين شده است، مشخص مي‏‌گردند. در اين زير معماري با استفاده از برخي نمودارها، نحوه استقرار مؤلفه‌ها تعيين مي‏‌شود.