اخبار

در این قسمت مهمترین اخبار و اطلاعیه های کشور در حوزه معماری سازمانی منتشر میگردد