منابع آموزشی

تحت پوشش اکثر بیمه های بیماران

چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع

منابع آموزشی و پژوهشی

در این بخش به معرفی و انتشار برخی از مهمترین منابع مرتبط با معماری سازمانی پرداخته ایم.