پروژه ها

شرکت آدرین افزار پارسیان در همین مدت کوتاهی که از تاسیس آن میگذرد موفق به جلب اعتماد بخش خصوصی و دولتی شده است.

پروژه تدوین معماری سازمانی هولدینگ عدل

کارفرما: هولدینگ عدل

مجری: شرکت پارسا

سال اجرا: 1397-1398

توضیحات: هولدینگ عدل یزد یکی از بزرگترین شرکت های استان در حوزه میوه و تره بار است. این شرکت دارای یک زنجیره تامین کامل از تولید، کاشت، برداشت، بسته بندی، بارگیری، انبارداری، حمل و نقل، صادرات و واردات است که این زنجیره هم به بازار داخلی و هم صادارت به بازار خارجی را در بر دارد. هدف از اجرای پروژه معماری سازمانی در این شرکت، بازبینی و بهینه سازی فرایندهای کسب و کار، طراحی سیستم های اطلاعاتی مطلوب، طراحی و توسعه زیرساخت شبکه و امنیت استاندارد، طراحی و توسعه پایگاه داده یکپارچه و در نهایت دستیابی به یک برنامه جامع توسعه است. وضع موجود و مطلوب تمامی لایه ها تدوین شده و برنامه گذار شرکت در حال تدوین  است

تدوین معماری نرم افزار جامع مالی و اداری

کارفرما: استانداری یزد

مشاور: شرکت پارسا

سال اجرا: 1397

توضیحات: در این پروژه شرکت پارسا به عنوان مشاور ارشد پروژه در راستای خرید سامانه های جامع مالی، اداری، تدارکات و پشتیبانی خدمات مشاوره ای خود را به استانداری ارائه کرد. شرکت های ارائه دهنده این سامانه جامع بر اساس شناسنامه استانداردی که توسط شرکت آفپا تهیه شده و شامل معیارهای فنی و نیازمندی های غیرکارکردی است مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت RFP فنی پروژه تهیه و تدوین شد

طراحی سازمان الکترونیک

کارفرما: استانداری یزد

مجری: شرکت پارسا

سال اجرا:1397-1398

توضیحات: این پروژه در راستای تحقق سازمان الکترونیک استانداری یزد انجام شده و در حال اجرا است. ابتدا معماری مطلوب سیستم مدیریت فرایند سازمانی توسط شرکت پارسا و همچنین شناسنامه استاندارد ارزیابی تهیه شد و در ادامه شرکت های ارائه دهنده این سیستم مورد ارزیابی فنی و نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی(درقالب شناسنامه استاندارد) قرار گرفتند. در نهایت نیز RFP این سیستم توسط شرکت تهیه و تدوین شد. در ادامه راه پس از خرید این سیستم، معماری سازمانی حوزه های تخصصی استانداری مانند حوزه عمرانی و صدور مجوز، تهیه و تدوین خواهد شد. این معماری شامل طراحی و بهینه سازی فرایندها، سیستم های اطلاعاتی، زیرساخت فناوری، داده و اطلاعات و در نهایت گذرگاه خدمات سازمانی(ESB) خواهد بود

پلتفرم جامع شهر هوشمند یزد

کارفرما: منطقه ویژه علم و فناوری یزد

مشاور: شرکت پارسا

سال اجرا:1397-1398

توضیحات: این پروژه به عنوان بزرگ ترین پروژه فناوری اطلاعات استان یزد به شمار می آید. هدف از تعریف این پروژه، خرید یا تهیه پلت فرم جامع شهر هوشمند یزد است. شرکت پارسا به عنوان مشاور منطقه ویژه، معماری نرم افزار این پلت فرم را  با دید معماری سازمانی طراحی و تدوین خواهد کرد تا تمامی نیازمندی های فرایندی، سیستمی، اطلاعاتی، زیرساختی و کاربردی به صورت کاملا شفاف و یکپارچه تدوین گردد