خدمات شرکت پارسا

در مورد خدمات ما بیشتر بدانید...

معماری نرم افزار

یکی از مهمترین عناصر سازمان الکترونیک لایه سیستم های اطلاعاتی است. شرکت پارسا بر اساس تجربیات و تخصص مشاورین و متخصصین خود معماری سیستم های اطلاعاتی سازمان ها را مطابق چارچوب 4+1 view تدوین میکند.

به منظور تدوین معماری سیستم ها شرکت پارسا اقدامات زیر را انجام میدهد.

1-شناسایی و دسته بندی سیستم های اطلاعاتی موجود

2-تهیه شناسنامه هر یک از سیستم ها

3-طراحی معماری تعاملات اطلاعاتی سیستم ها

4-تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم ها SWOT

5-تحلیل و طراحی سیستم های جدید

6-بازطراحی سیستم های موجود(قابل ارتقا)

7-طراحی معماری مطلوب تعاملات سیستمی

8-تهیه شناسنامه سیستم های مطلوب

9-تهیه RFPپیاده سازی وضع مطلوب سیستم های اطلاعاتی