خدمات شرکت پارسا

در مورد خدمات ما بیشتر بدانید...

معماری کسب و کار(BA)

یکی از مهمترین لایه های معماری سازمانی لایه کسب و کار است. شرکت پارسا بر اساس تجربه و تخصص مشاورین و متخصصین خود به  معماری کسب و کار سازمان ها را در بخش های زیر تدوین میکند.

ذی نفعان:

یکی از ارکان مهم و حیاتی در هر سازمان، ذی نفعان آن هستند. شرکت پارسا در این بخش اقدامات زیر  را انجام میدهد.

1-شناخت تمامی ذینفعان داخلی و بیرونی

2-دسته بندی و تهیه شناسنامه ذی نفعان

3-تحلیل نیازمندی های ذی نعفان در تمامی مسائل

4-مدل سازی ذی نفعان با استفاده از استاندارد ذینفعان فریمن

فرایندها:

یکی از حیاتی ترین نقاط برتری سازمان های نسبت به یکدیگر فرایندهای در حال اجرای سازمان است. شرکت پارسا به منظور کمک به سازمان در این بخش اقدامات زیر را انجام میدهد.

1- شناخت شرح وظایف سازمانی

2-تهیه عناوین اولیه فرایندها

3-تهیه ساختار شکست 4 سطحی فرایندها(سطح 1 حوزه فرایندی، سطح 2 گروه فرایندی، سطح 3 فرایند و سطح 4 زیرفرایند)

4-مدلسازی تمامی فرایندها

5-تهیه شناسنامه تمامی فرایندها در وضع موجود

6-تحلیل فرایندها و تهیه ماتریس SWOT

7- پیشنهاد فرایندهای مطلوب

8-مدلسازی فرایندهای مطلوب

9-تهیه شناسنامه فرایندهای مطلوب

10-تهیه ساختار شکست مطلوب

11-تهیه زنجیره ارزش فرایندها(تعاملات اطلاعاتی و داده ای فرایندها و روابط پیش نیازی)

یکی از مهمترین و پرکاربردترین استانداردها در حوزه فرایندهای سازمانی، استاندارد BPMN2 است که شرکت پارسا به عنوان استاندارد اصلی و همچنین استاندارد EPC در حوزه های بانکی در نظر گرفته است.

خدمات:

در بخش خدمات، شرکت پارسا بر اساس تجربه متخصصین خود در پروژه SRM(مدل مرجع خدمات ایران) اقدامات زیر را انجام میدهد.

1-شناخت کلان خدمات سازمان به ذینفعان

2-خوشه بندی خدمات بر اساس SRM

3- تهیه شناسنامه خدمات

4- تحلیل شکاف بین خدمات موجود با SRM

5-بهبود خدمات سازمان

6-تهیه شناسنامه خدمات مطلوب