خدمات شرکت پارسا

در مورد خدمات ما بیشتر بدانید...

تدوین معماری سازمانی

مهمترین و اصلی ترین خدمت شرکت آدرین افزار پارسیان تدوین معماری سازمانی برای سازمان ها و شرکت های مختلف است. با توجه به عدم وابستگی معماری به نوع، ماهیت، گستردگی سازمان، تمامی دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، کارخانه های تولیدی، صنایع و غیره میتوانند از این خدمت بهره مند شوند.

به منظور تدوین معماری سازمانی، شرکت آدرین افزار مراحل زیر را طی می نماید.

1) آماده سازی و بلوغ سنجی معماری سازمانی

2) شناخت وضع موجود شامل:

2-1)شناخت ذی نفعان

2-2)شناخت خدمات

2-3)شناخت فرایندها

2-4)شناخت داده/اطلاعات

2-5)شناخت سیستم های اطلاعاتی

2-6)شناخت شبکه و امنیت

2-7)شناخت زیرساخت فاوا

3)تدوین وضع مطلوب شامل:

3-1)بازبینی استراتژی های کسب و کار و فاوا

3-2)استانداردسازی و بهبودخدمات

3-3)استانداردسازی و بهبود فرایندها

3-4)طراحی داده/اطلاعات

3-5)طراحی سیستم های اطلاعاتی

3-6)طراحی شبکه و امنیت

3-7)طراحی زیرساخت فاوا

4)تحلیل فاصله و شکاف بین وضع موجود و مطلوب

5)تدوین برنامه گذار شامل:

5-1) تحلیل پروژه های مورد نیاز

5-2) تهیه RFP تمامی پروژه ها

5-3) اولویت بندی پروژه ها

5-4) زمان بندی پروژه ها

5-5) طراحی نقشه راه توسعه فاوا سازمان/شرکت