خدمات شرکت پارسا

در مورد خدمات ما بیشتر بدانید...

نظارت و راهبری پروژه های معماری سازمانی

بر اساس تجربیات ملی و طولانی اعضای کلیدی شرکت، یکی از خدمات قابل ارائه شرکت پارسا به سازمان ها و شرکت های استان، راهبری پروژه های معماری سازمانی است که شامل موارد زیر است.

1- نظارت بر پروژه در حال اجرا

2-بلوغ سنجی معمار سازمانی

3-ارزیابی پروژه معماری پایان یافته

4-مشاوره به سازمان جهت انجام پروژه معماری سازمانی